online site builder

Geluk en zelfvertrouwen

Voor ieder kind,

ook voor het "speciale"

Tot Slot

Ik vind het belangrijk om te kunnen werken aan een maatschappij waarin kinderen gelukkig kunnen zijn, en als ik zie dat een kind niet gelukkig is maak ik daar een begin aan. Het doel van dit boek is daarom ook om te proberen een kind geluk te brengen. Daarvoor heb je nodig zelfvertrouwen, zelfbewustzijn, een goede hechting, sociale competenties en kennis over anderen. Dit doel kun je bereiken door gereedschap aan te reiken door middel van diverse opvoedingsmethodes. Zodat het kind later in het leven goed in de maatschappij kan staan.

Ik heb in dit boek beschreven waar je op moet letten als je verschillende methoden gebruikt. Dat je niet klakkeloos een methode kunt gaan gebruiken die in het verleden geschreven is, men moet rekening houden met de tijd waarin het geschreven is en rekening houden met technische vooruitgang en verbeteringen. Ik geef aan dat men rekening moet houden met diverse machtsverschillen die bestaan in deze maatschappij, dus ook in de kinderopvang. Hiervoor kan men de Self Directed Groepwork methode goed gebruiken.

In dit boek beschrijf ik het belang van een goede hechting die volgens John Bowlby erg belangrijk is in het verdere leven van het kind. Het hele leven kan het kind last hebben van de gevolgen van een slechte hechting. Zoals u gelezen heeft, kan het kind ook hechten aan andere volwassenen als de ouders zoals de pedagogisch medewerker.

In het hoofdstuk signalen herkennen geef ik aan dat “het kind” niet bestaat maar dat elk kind anders is en daarom ook individueel benaderd moet worden. Het is belangrijk dat de pedagogisch medewerker het goede voorbeeld geeft zodat het kind een kader heeft om naar toe te kunnen werken. Het stelt het kind ook gerust zodat het, zonder bang te hoeven zijn, naar de leidster/leider toe kan gaan, een soort veilige have.

Kinderen kunnen heel divers zijn, sommige kinderen kennen de taal niet en kunnen zich daarom niet verstaanbaar maken en door onmacht daarover op een negatieve manier aandacht vragen.

Soms hebben kinderen last van pesten op school, thuis, in de maatschappij of in de kinderopvang. Daar dient de pedagogisch werker extra aandacht aan te schenken.

In dit hoofdstuk bespreek ik het belang van oplettendheid voor mishandeling en verwaarlozing. Men kan het hoofd niet in het zand stoppen en zeggen “dat komt bij ons niet voor”. Men kan er van uit gaan dat er in iedere organisatie wel kinderen zijn die (onzichtbaar) lijden omdat er thuis, in de omgeving of op school mishandeling of verwaarlozing plaats vindt. Men mag de ogen hiervoor niet sluiten. Men dient in dit geval, in het belang van het kind, samen te werken met de ouders en niet tegen de ouders. Men weet vaak niet wat de oorzaak is en mag daar dan ook geen oordeel over vellen.

Ook van gevaar dient men bewust te zijn zoals ik beschreven heb. Men dient zich altijd bewust te zijn van het gevaar dat een kind kan zijn voor zichzelf. Men kan nooit gevaar uitsluiten, dat is per definitie niet mogelijk maar men kan in ieder geval proberen om het gevaar zo veel mogelijk te minimaliseren.

Hoe kan men een kind gereedschap aanbieden zodat het een zelfverzekerd en zelfstandig mens kan worden? Dit beschrijf ik in het hoofdstuk Het juiste gereedschap aanreiken. Kinderen moeten nog veel leren voordat ze volwassen zijn zoals tijdsbesef (verlangens uitstellen) en de concentratie verbeteren (als het kind speelt dan kan het de omgeving “uitschakelen”, denk maar aan een kind dat op straat voetbalt). De pedagogisch medewerker zal het kind moeten leren om grenzen te bewaken (op tijd stop leren zeggen en een alternatief aanbieden). Ook leert het kind spiegeling van gevoelens (“als ik pijn voel als ik val dan zal het andere kind dit ook voelen als deze valt”). Dit kan men bereiken door bijvoorbeeld hoor en wederhoor en het voordoen hoe het werkelijk moet. Ik laat zien dat door middel van positieve aandacht men heel veel kan bereiken.

Hoe kun je activiteiten aanbieden en welke activiteiten kan men aanbieden. Wordt er gekeken naar het kind als je een activiteit verzint of denk je als volwassene alleen maar “ik vind dit leuk dus de kinderen zullen het ook wel leuk vinden” Je kunt door middel van gesprekken en een enquête leren wat de kinderen leuk vinden. Ook hoeft het niet zo te zijn dat wat jonge kinderen leuk vinden, de oudere kinderen ook leuk zullen vinden. Je moet met dit gegeven rekening houden als je activiteiten aanbiedt. Het is belangrijk dat je in gesprek komt met de kinderen en overlegt wat je samen kunt gaan doen. Ga niet altijd de begane paden op, maar verzin ook eens iets origineels bijvoorbeeld op het gebied van kunst of muziek. Maak gebruik van rages in muziek en spel. Gebruik ook eens de computer, hiermee kun je een scala aan mogelijkheden bereiken en het past in het moderne denken en leven van de kinderen. De voordelen van het gebruik van een computer naast het gangbare speelgoed is zoals in dit hoofdstuk uitgelegd o.a.: het verbeteren van de oog/hand coördinatie en de fijne motoriek. Het probleem oplossend vermogen wordt gestimuleerd en het kan hulp bieden aan kinderen met taalproblemen.

Door middel van de tevredenheidscirkel is er een instrument bijgekomen om te kunnen kijken waar en hoe men onvrede in de organisatie kan herkennen. Door onvrede en niet voldoende aandacht kan men negatieve reklame krijgen die door ontevreden ouders wordt verspreid. Hierdoor kan het aantal klanten terug gaan lopen. Lost men daarentegen de problemen op tijd op dan heb je tevreden klanten en kan de organisatie verder groeien.

Een goede planning zorgt voor veel rust onder het personeel maar het is voor de planner wel lopen op een koord, steeds aanpassen en kijken of het beter kan. Een goed programma om te kunnen roosteren is daarom erg belangrijk.

Ook heb ik het gehad over een programma dat de pedagogisch medewerkers kan helpen om op een snelle manier de administratie op orde te houden dus met minimale input een maximale output. Hierdoor kan de invallende pedagogisch medewerker op tijd op de hoogte gebracht worden over de kinderen in de groep wat erg belangrijk is in het werk en bij calamiteiten.

Kinderen kunnen, doordat ouders school of omgeving niet goed op ze reageren, achter blijven in ontwikkeling. Ieder kind heeft echter recht op een goede ontwikkeling en daar kan de kinderopvang een belangrijke taak in hebben. Kinderopvang kan hoop geven op verbetering van de situatie voor de kinderen die gebruik maken van de kinderopvang.

Ik hoop dat ik met het schrijven van dit boek een aanzet gegeven heb voor een onderlinge discussie om als organisatie te kunnen groeien.

Op deze plaats stel ik enkele ideeën en documenten, zoals een eenvoudig programma om roosters te maken en een programma om gegevens in te vullen ten behoeve van invallers alsook diverse voorbeelden van activiteiten op deze website (klik hiervoor op Downloads), beschikbaar zodat het werken in de kinderopvang door pedagogisch medewerkers gemakkelijker en aangenamer kan worden.

(Aan de programma’s en documenten op de website is de uiterste zorg besteed. Er kan echter geen garantie gegeven worden voor eventuele fouten in programma’s of het foutief gebruik hiervan, enige kennis van Excel is voor sommige toepassingen noodzakelijk)

© Copyright 2019 Wilma Verhagen - All Rights Reserved