free html web templates

Tieneropvang

een nieuw concept

Een goed begin is het halve werk

Een tieneropvangproject kun je niet zomaar uit je mouw schudden, daar dient enige voorbereiding aan vooraf te gaan. In dit hoofdstuk wil ik proberen om de diverse aspecten, die men mee moet nemen alvorens een tieneropvang te beginnen, te bespreken.

De voorbereiding:

Als een gemeente een tienercentrum op wil zetten zal deze moeten praten over wat zij verwachten van een tieneropvang. Doel is iets te vinden waar iedereen in deze maatschappij tevreden mee kan zijn, daarom kan de gemeente zich het volgende afvragen:

Waarom zouden tieners een tieneropvang willen?
Waarom zouden ouders van tieners een tieneropvang willen?
Wat is het belang van de gemeente/de maatschappij?

De tieners:

Een grote groep tieners voelen zich, volgens een onderzoek in opdracht van het ministerie van VWS, eenzaam omdat de ouders steeds minder tijd hebben om met ze om te gaan. De jongeren vullen het gat vaak op door contacten met leeftijdsgenoten, waardoor deze elkaar gaan opvoeden. Maar voor met name studie, werk en leefvorm is en blijven volwassenen een belangrijk voorbeeld voor de tieners.

Wat zouden de criteria kunnen zijn van tieners om naar een tienercentrum te gaan?

1. Het kan er heel gezellig zijn
2. Er is kontact met leeftijdgenoten
3. Het kan jongeren verrijken d.m.v. diverse workshops of andere activiteiten, zoals sporten, culturele- of creatieve activiteiten, welke ze leuk vinden
4. Er is opvang na school zodat de jongeren zich niet alleen hoeven te voelen
5. Er is een plek waar zij hun verhaal kwijt kunnen en ondersteuning van een vertrouwd persoon krijgen
6. Het kan jongeren steun geven om iedere dag naar een vaste plek te kunnen waar zij zich veilig voelen

De ouders:

De ouders zijn vaak ongerust over het loslaten van hun kinderen in deze leeftijdsgroep, ze willen hun kinderen niet alleen laten of met een sleutel naar school sturen. In de huidige maatschappij gaan steeds meer ouders beide werken en de tieners zouden daarom s’middags alleen voor zichzelf moeten zorgen. Wát als hun kind op straat belandt en slechte invloeden oppikt van anderen? In de criminaliteit beland of in aanraking komt met drugs? De kans dat tieners in aanraking komen met drugs, alcohol of met criminaliteit is zeer reëel. Ook het voortgezet onderwijs krijgt daar steeds meer mee te maken, zelfs in de kleinere dorpen kom je dat tegen.Voor de tienerleeftijd was voorheen geen mogelijkheid voor opvang.

Wat zouden de criteria kunnen zijn voor de ouders?

1. Het kan ervoor zorgen dat zorgtaken voor kinderen en betaalde arbeid kan worden gecombineerd

2. Het is een geruststellende gedachte dat een bezoek van betreffende tiener aan het tienercentrum voorkomt dat hun kind op straat gaat rondhangen of zich terugtrekt en/of in een sociaal isolement geraakt

3. Het kan ouders helpen een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van sociale vaardigheden en sociale integratie van hun kind.

4. Het kan ouders helpen een bijdrage te leveren aan verbetering van de schoolprestaties van hun kind

5. Het kan hun kind helpen met de ontwikkeling van hun eigen identiteit

6. Het kan hun kind helpen een netwerk op te bouwen van mensen die ze vertrouwen

7. Het kan ouders helpen hun kind te stimuleren sportieve activiteiten te (blijven) ontplooien

8. Ouders vinden het belangrijk dat hun kind het naar de zin heeft

Opvoeding is de beste voorzorg voor de oude dag.
Aristoteles (384-322 v.C.). Wijsgeer.

De gemeente/de maatschappij:

De maatschappij heeft regelmatig overlast van jongeren en wil dat graag anders zien. De overlast kan bestaan uit samenscholing van jongeren waardoor mensen bang worden. Vernielingen aan straatmeubilair zoals kapotte banken, paaltjes uit de grond trekken, vernieling van straatlantaarns en bushokjes, brandjes stichten, te hard rijden met brommer of scooter, mensen lastig vallen enz.

Ieder kind heeft recht op een veilige en goede opvoeding zodat het zich in alle veiligheid kan ontplooien in een zelfverzekerd volwassen mens met zelfkennis en voldoende eigenwaarde. In de praktijk houdt de maatschappij zich daar niet zo aan en legt de verantwoordelijkheid vaak alléén maar bij de ouders. Doordat Nederland het verdrag voor de rechten van het kind heeft ondertekend is het ook de verantwoordelijkheid geworden van de overheid om een omgeving te scheppen die ervoor zorgt dat deze rechten ook realistisch worden. Ook de tieners hebben het recht om zichzelf te zijn en goed behandeld te worden door de maatschappij.

Uit onderzoek van o.m. Junger-Tas (Jeugd, gezin en preventie vanuit een justitieel perspectief, Den Haag, juni 1996) blijkt onder meer dat het ontbreken van toezicht één van de belangrijkste oorzaken van probleemgedrag bij jongeren is.

De doelgroepbepaling:

Om u een idee te geven welke afspraken gemaakt kunnen worden heb ik als voorbeeld genomen een bestaand beleidsstuk dat de gemeente Sint-Oedenrode samen met hun samenwerkingspartners hebben afgesproken en bekrachtigt. De schuingedrukte tekst in dit hoofdstuk is een deel van deze beleidsnota.

Onder de (beknopte) doelgroepbepaling en doelstellingen van deze beleidsnota heb ik vragen neergezet die mij bezig hielden, deze heb ik wat verder uitgewerkt.

Wat kan er onder doelgroepen worden verstaan?

Wat betreft de keuze voor doelgroepen is de tieneropvang bedoeld voor verschillende doelgroepen, te weten:

Tieners waarvan de ouder(s)/verzorger(s) werken of studeren dan wel anderszins niet het benodigde toezicht kunnen verlenen;

De tieners van deze ouders worden dus op bepaalde tijden alleen gelaten zonder of met beperkt toezicht wat tot gevolg kan hebben dat deze tieners op zulke momenten:

· Zich eenzaam of alleen kunnen voelen
· Bij vrienden zonder toezicht kunnen zijn
· Zich op straat bezig proberen houden
· Gebrekkig of geen huiswerk maken
· Onder druk van vrienden alcohol gaan drinken of roken van sigaret of joint (drugs gebruik)
· Onder druk van vrienden vernielingen aan richten op straat

Tieners uit zogenaamde een ouder gezinnen;

Bij tieners uit deze gezinnen is óf de vader óf de moeder niet aanwezig en de ouder waar de tiener bij woont, werkt over het algemeen. Hierdoor is er geen of maar beperkt toezicht. De bij punt 1 genoemde gevolgen zijn ook hier van toepassing.

Tieners die dreigen te ontsporen;

Dit zijn bij voorbaat al tieners die extra aandacht nodig hebben. Dit is een relatief kleine maar zeer aanwezige groep jongeren. Ik vraag mij bij deze groep af waarom ze dreigen te ontsporen? Dit aandachtspunt wordt verder beschreven in het hoofdstuk Pedagogie.

Tieners die uit geen van deze bovenstaande categorieën komen maar een kwalitatief goede en vertrouwde plek zoeken om de tijd tussen het van school gaan en het weer thuis komen te bezoeken om met leeftijdsgenoten te verkeren en/of activiteiten te ontplooien;

Dit is de groep tieners die uit een gezinssituatie komen waarvan de ouders thuis de benodigde aandacht en toezicht kunnen geven. Deze tieners komen voor de gezelligheid, dit is de grootste groep tieners die bij de tieneropvang komen. Deze groep kan een voorbeeld zijn voor tieners waarvan de ouders niet thuis zijn.

Doelstelling:

Wat zou de doelstelling kunnen zijn?

Opvang:

Het bieden van een veilige plek waar tieners hun verhaal na school kwijt kunnen, dus een aanvulling op de thuis- en schoolsituatie.

Wat is een veilige plek? Is het alleen een ruimte waar de tiener iets leuks kan ondernemen en waar de tiener lichamelijk niets overkomt of gaat het verder?

1. Stel dat de tiener op school niet goed presteert of dat de tiener veel gepest wordt op school, moet daar dan aandacht aan besteed worden en zo ja op welke manier?

2. Stel dat de tiener door bepaalde omstandigheden niet goed in zijn/haar vel zit, moet je daar dan iets aan doen?

3. Stel dat de tiener een handicap heeft zoals ADHD, Dyslexie enz. moet je daar dan rekening mee houden?

4. Stel dat de tiener ouders heeft die, door omstandigheden, niet of minder goed kunnen opvoeden. Moet je daar dan aandacht aan besteden en zo ja op welke manier kan dat dan?

In de praktijk werd tieneropvang Tien-inn uit Sint-Oedenrode geleid door personeel van een kinderopvangcentrum, waardoor de tienerwerker vanuit een pedagogische visie is gaan werken. Er is geprobeerd om door middel van de Self Directed Groupwork methode, evenals door de Gordon methode de tieners te helpen om op een zo onopvallend mogelijke manier wat bij te sturen.

Er is rekening gehouden met speciale tieners zodat er geprobeerd is om deze tieners zo goed mogelijk te integreren in de groep. (zie hoofdstuk pedagogie)

De tieners uit tienercentrum Tien-inn hebben laten zien dat ze behoefte hadden aan tieneropvang, dat was te zien aan het aantal bezoeken dat ze aan dit tienercentrum hebben gebracht. Zeker als het op school of thuis om diverse redenen niet zo goed wilde lukken gingen de tieners graag relaxen of een praatje maken met medetieners of de tienerwerker.

Ondersteuning:

Ondersteuning bij de ontwikkeling van de eigen identiteit van de tieners.

· Wordt er aandacht geschonken aan sociale vaardigheden?

· Stel dat de tiener slecht is in sociale omgang met anderen, moet je ze dit dan aanleren, en zo ja op welke manier dan?

· Stel dat een tiener geen zelfvertrouwen heeft of een slecht zelfbeeld, moet je hier iets aan gaan doen?

Jonge kinderen kopiëren nog veel van volwassenen in hun omgeving maar als deze in de puberteit komen gaan ze zich juist afzetten tegen dezelfde volwassenen. Ze willen vaak niet op hun ouders lijken, het worden persoonlijkheden met een eigen idee van volwassen zijn met eigen muziek, kleding en manier van omgaan. Deze manier hoeft niet persé fout te zijn, het is anders. Hierin kunnen de tieners ondersteund worden in een tienercentrum. Met de juiste begeleiding kunnen deze tieners op een veilige manier volwassen worden. Ook komen er tieners naar een tienercentrum die door omstandigheden niet zo sterk zijn in de sociale omgang. Het van elkaar of van de tienerwerker leren om sociaal met elkaar om te gaan is daarom van groot belang. Normen en waarden leren is een belangrijk punt op deze leeftijd omdat een bepaald deel van de tieners deze niet op een vanzelfsprekende manier hebben geleerd. De groep tieners die hiervoor aangeduid is als tieners die dreigen te ontsporen horen bij deze groep. In het hoofdstuk pedagogie van dit boek wordt verder ingegaan op dit onderwerp.

Verrijking:

Sociale kontakten leren maken door ontmoeting van leeftijdgenoten in een omgeving met vertrouwde volwassenen.

Tieneropvang is bij uitstek geschikt om leeftijdgenoten te leren kennen in een tiener-vriendelijke omgeving, waarbij de tienerwerker de steun en toeverlaat kan zijn. Als je tieners leert om met conflicten om te gaan zullen deze jongeren het in de maatschappij wat gemakkelijker hebben en kunnen ze zelf beter contacten leggen.

Educatie:

Het leren van vaardigheden, (bijv. muziek) het verwerven van kennis (bijv. computer gebruik en hulp bieden bij huiswerk).  Hierbij kunnen de volgende vragen gesteld worden:

· Welke vaardigheden kun je de tieners bieden?
· Zijn het alleen vaardigheden op het gebied van kunst, cultuur en intellectuele vaardigheden?
· Wil je de tieners diverse workshops aanbieden?

Het is op deze leeftijd belangrijk om zowel intellectuele en sociale vaardigheden als vaardigheden op het gebied van kunst en cultuur aan de tieners aan te bieden.

De tieners kunnen door middel van workshops kennis maken met o.a. webdesign, muziek programma’s, kunst en cultuur en kunnen op deze manier nieuwe dingen leren die hun leven kunnen verrijken.

Signalering:

De opvang heeft een signaalfunctie als eventuele problemen zich (gaan) aandienen. 
De vraag die bij dit punt bij me opkomt is of dit problemen thuis, op straat of op school kunnen zijn. De signaalfunctie is erg belangrijk geweest in de tijd dat ik bij de tieneropvang heb gewerkt. Vanaf september 2000 tot januari 2004 zijn er diverse problemen bij de tieners van Tien-inn gesignaleerd waardoor de tieners niet zo goed functioneerden. Hieronder worden ze benoemd.

- Een tiener die een ouder heeft met manische depressiviteit waardoor deze tiener veel zorgen op zijn schouders kreeg.

- Tieners waarvan een van de ouders alcoholverslaafd is, wat een grote belasting is voor de betreffende tieners.

- Tieners die depressieve gevoelens hebben, waarvan één tiener al in behandeling was

- Tieners die te maken hebben met scheidingsproblematiek en daardoor in de problemen zijn gekomen (b.v. drugsgebruik)

- Een tiener die geen contact meer heeft met één van de ouders waardoor deze tiener zich onthecht voelde.

- Verwaarlozing door een of beide ouders, wat grote problemen voor de tieners met zich mee bracht.

- Het vermoeden van mishandeling.

- Tieners met drugsproblematiek.

- Tieners die in de criminaliteit zitten (of heel dicht bij crimineel gedrag).

- Tieners die op straat vernielingen aanrichten.

- Tieners met ADHD waardoor ze moeite hebben om sociale contacten aan te gaan.

- Tieners met dyslexie en een tiener die analfabeet is waardoor deze tieners zich buitengesloten voelen van de maatschappij.

- Eenzame tieners (tieners die moeilijk contacten leggen).

- Agressieve tieners (tieners die snel grijpen naar geweld t.o.v. andere tieners of meubilair).

Regelmatig zat Jos aan tafel en hing dan met zijn hoofd voorover op de tafel. De tienerwerker ging erbij zitten en vroeg of hij het niet leuker vond om met zijn vrienden te gaan voetballen in de sporthal. Hij zei er geen zin in te hebben, hij vond niets leuk en had nergens zin in, het leven had voor hem geen zin meer. Op een dag was hij in de sporthal en de tienerwerker vertelde dat ze op vakantie ging. Jos hoorde dat en kroop tot twee keer toe in een opstaande rol vloerbedekking om niet te laten zien dat hij huilde.

Doordat ik problemen bij tieners signaleerde is er zo veel mogelijk gestreefd om samen te werken met het voortgezet onderwijs, jeugdpolitie, jongerenwerk en jeugdhulpverlening. Ook is er een signaal uitgegaan naar de gemeente (die dit probleem verder in beleid om zou kunnen zetten).

Preventie:

Het mede voorkomen dat de tieners op straat rondzwerven en dat de verveling toeslaat.

Bij dit punt in de doelstelling vraag ik me af waarom de tieners op straat zwerven en zich vervelen. Welk gedrag gaan de tieners hierdoor vertonen en wat kun je hieraan doen?

Op straat worden de tieners niet gecontroleerd door volwassenen en moeten zich daardoor zelf opvoeden. Als deze tieners nog niet bij machte zijn om zich volwassen te gedragen (elkaar opvoeden) dan is het vanzelfsprekend dat deze tieners fouten maken, ze worden ten slotte niet gecorrigeerd door volwassenen.

Verschillende tieners die op straat rondhingen waren bij de tieneropvang bekend zodat deze jongeren geobserveerd konden worden. Het viel op dat het zonder uitzondering kinderen waren die problemen hadden op school, in de thuissituatie of anderszins. Deze tieners zijn voor een deel verantwoordelijk voor agressie naar personen of straatmeubilering en gebruiken vaak drugs.

Het aanbieden van activiteiten die aansluiten bij de leeftijd is een voorwaarde geweest om deze tieners binnen de tieneropvang te krijgen. Ook het laten merken dat deze tieners welkom waren en een stimulerend gesprek is voor deze tieners belangrijk. Door een persoonlijke aanpak en het aanbieden van een rustige en veilige omgeving waar niet te veel negatieve prikkels zijn en het aanleren van sociale vaardigheden is verder geprobeerd om deze jongeren op het goede pad te krijgen en te houden.

Een groep tieners komt regelmatig bij de tieneropvang. Op een gegeven moment merkt de tienerwerker dat betreffende tieners drugs gebruiken en verkopen. De tienerwerker heeft daar actie op ondernomen door met het voortgezet onderwijs, jongerenwerk en politie een pad uit te stippelen om deze groep te kunnen volgen zodat herhaling beter zichtbaar, dus aangepakt kon worden. De tienerwerker heeft met de betreffende groep tieners ernstig gesproken en afspraken gemaakt.

Deze afspraken waren:

1. Geen drugs gebruiken vòòr of tijdens bezoek aan Tien-inn,
2. De tienerwerker wil helemaal geen drugs zien, met als sanctie dat betreffende tiener niet binnen mag komen
3. Er mag niet gesproken worden over drugsgebruik tijdens het bezoek aan de tieneropvang, tenzij het doel preventie is.
4. Er mag niet in drugs gehandeld worden vòòr of binnen het tienercentrum.
Omdat deze groep graag bij het tienercentrum kwam zijn deze afspraken goed nageleefd

Pedagogie:

Het ontwikkelen van een pedagogisch klimaat voor de tieners waarbij samengewerkt wordt op het gebied van gemeentelijk jeugd- en jongerenbeleid, sociaal cultureel werk.

Bij deze doelstelling zijn drie vragen die belangrijk zijn:

· Als je een pedagogisch klimaat schept, waar moet dit dan aan voldoen?
· Zou het verstandig zijn om met meer instanties samen te werken en waarom?
· Wat wil je bereiken en waarom deze samenwerking?

Een pedagogische visie en werkplan zijn erg belangrijk gebleken bij de tieneropvang. Er zal vanuit de tieners gedacht en probleemoplossend gewerkt moeten worden wil het tienercentrum een kans van slagen hebben, daarom is tienerparticipatie, waarbij de tieners kunnen meedenken en beslissingen nemen, van groot belang. Ik pleit dan ook voor een pedagogisch werkplan dat speciaal geschreven wordt voor tieners van ± 10 t/m 17 jaar.

Een goede methode is de “Self Directed Groupwork, Users take action for Empowerment” (van Audrey Mullender en Dave Ward, Whiting & Birch, 1991).

Ook een persoonlijke benadering naar de tieners toe is zeer belangrijk omdat je dan individuele problemen aan kunt pakken. Hiervoor kun je de Gordon methode (“Luisteren naar kinderen” van Thomas Gordon) kiezen.

Pubers groeien in hun eigen tempo, zoals alle kinderen groeien. De ene puber is al kundig op het ene gebied en de andere puber weer op een ander gebied. Iedere tiener zal daarom nog individueel het een en ander moeten bijleren om op een zorgvuldige en prettige manier volwassen te worden.

Door excursies, workshops e.d. kan er gewerkt worden aan preventie zoals een bezoek aan een jeugdgevangenis, een workshop over drugs, een film maken over alcoholmisbruik enz.

Door met diverse partners samen te werken kan er een netwerk ontstaan die zo veel mogelijk tieners kan monitoren.

· Voortgezet onderwijs: Om een maatschappelijke positie te creëren voor de tieners d.m.v. studeren. Met het voortgezet onderwijs zou je regelmatig kontact kunnen hebben over speciale tieners waar extra aandacht aan geschonken kan worden.

· Jeugdpolitie: Door kontact met de jeugdpolitie kan er samengewerkt worden op het gebied van voorlichting en preventie.

· Jeugdhulpverlening/maatschappelijk werk: zodat tieners op tijd de hulp krijgen die nodig is.

· Jongerenwerk: Door de samenwerking met het jongerenwerk kunnen de tieners door middel van monitoring gevolgd worden zodat, als het nodig is, op tijd ingegrepen kan worden.

· Kinderopvang: Die expert is op het gebied van werken in een pedagogisch klimaat waardoor tieners zich op hun gemak kunnen gaan voelen.

In het hoofdstuk pedagogie wordt verder ingegaan op dit onderwerp.

Arbeidsmarkttoeleiding en tienerparticipatie:

Gestreefd moest worden om de opvang van tieners mede te koppelen aan het toetreden van de tieners aan de arbeidsmarkt en om een betere arbeidspositie te creëren op het moment dat sprake is van uitval in het reguliere onderwijs door middel van participatie van de tieners.

Door tieners te stimuleren om goed hun best te doen op school ontstaan goede vooruitzichten op het krijgen van werk. Het geven van adviezen op het gebied van schoolloopbaan, werk of verwijzing naar betreffende instanties is een taak die kan lijden naar een gezonde toekomst waar de tieners veel profijt van kunnen hebben. Door middel van meedenken, discussiëren en praten met elkaar (tienerparticipatie) kunnen de tieners worden gestimuleerd om op school goed hun best te doen zodat ze later toe kunnen treden tot de arbeidsmarkt.

Samenwerking:

Om een goedwerkende tieneropvang te realiseren is samenwerken met derden van belang. Er kan samengewerkt worden met het voortgezet onderwijs, jongerenwerk, politie, gemeenten, kinderopvang en jeugdhulpverlening zoals het maatschappelijk werk, GGD of GGZ. Een goede voorlichting kan ervoor zorgen dat er genoeg draagvlak komt binnen de maatschappij. Tieneropvang is belangrijk voor tieners én maatschappij.

Wat kan de kinderopvang betekenen voor de tieneropvang?

· In een kindercentrum zijn leidsters die een affiniteit hebben met de oudere kinderen van het basisonderwijs en begin van het voortgezet onderwijs zodat die zich voor kunnen stellen wat de tiener beweegt.

· De kinderopvang zou bijvoorbeeld personeel kunnen leveren.

· In de kinderopvang heeft men al de expertise om creatief en recreatief met kinderen om te gaan.

· Een kindercentrum kan een pedagogisch beleid opstellen en dit toepassen.

· In een kindercentrum is vaak een beleid voor kinderenparticipatie, kinderen kunnen meedenken en beslissingen nemen.

Wat kan het jongerenwerk bieden?

· Het jongerenwerk is gewend om met moeilijke jeugd om te gaan.

· Het jongerenwerk kan heel goed activiteiten organiseren

· In een jongerencentrum is men gewoon dat er een open inloop is, dus niet op contract zoals in een kindercentrum

· Het jongerenwerk zou personeel kunnen leveren indien deze opgeleid is in een opleiding met een pedagogische grondslag

Wat kan de jeugdpolitie voor de tieners doen?

· De jeugdpolitie weet wat er speelt op gebied van criminaliteit, drugsmisbruik, vernielingen enz.

· De jeugdpolitie kan de tieners verwijzen naar het tienercentrum

· De jeugdpolitie kan voorlichting geven aan de tieners in een tienercentrum

· De jeugdpolitie kan projecten organiseren op een tienercentrum zoals voorlichtingsfilms maken samen met de tieners

Wat kan het voortgezet onderwijs zoals VMBO, HAVO of VWO betekenen voor deze tieners?

· Zij kunnen de tieners van hun school doorverwijzen naar het tienercentrum

· Zij kunnen overleg plegen met personeel van het tienercentrum zodat er samen een oplossing gevonden kan worden voor tieners die problemen hebben of problemen veroorzaken

· Zij kunnen samen met het tienercentrum activiteiten organiseren die gericht zijn op educatie zoals webdesign bij het vak informatica of schildersezel maken en graffiti schilderen bij het vak handvaardigheid enz.

Wat kan de jeugdhulpverlening bieden aan een tienercentrum?

· Zij kunnen overleg plegen met de tienerwerker om te komen tot een tijdige doorverwijzing van een tiener als dit nodig mocht zijn.

· Zij kunnen voorlichting geven op het gebied van het welzijn van de tieners.

· Zij kunnen informatie verstrekken op het gebied van het jeugdwelzijn.

· Zij kunnen informatie verstrekken op het gebied van opvoedingsondersteuning.

Waar verder op gelet moet worden:

· Hoe kunnen de diverse groepen dichter bij elkaar komen?

· Hoe kunnen zoveel mogelijk mensen tevreden gesteld worden?

· Wat zijn de verwachtingen van een tieneropvang?

Allemaal vragen die gesteld kunnen worden voordat er een tienercentrum gerealiseerd kan worden. Er zal gekeken moeten worden wat de overeenkomsten en wat de verschillen zijn van de diverse groeperingen. Als hierop een antwoord is gegeven, kan er een samenvatting worden gemaakt. De doelstelling moet worden besproken, waarna alles in een beleidsnota wordt beschreven. In gedachten gehouden moet worden de Internationale Rechten Van Het Kind die ook ons land ondertekend heeft en waar ook tieners onder vallen.

 Plan van aanpak:

Als de doelgroepbepaling en de doelstelling duidelijk is kun je een plan van aanpak maken.

Er moet een ruimte gevonden worden die geschikt is voor een tienercentrum, een ruimte waar de tieners niet alleen kunnen vertoeven en spelletjes doen, maar waar ze ook de grove motoriek kunnen gebruiken in de vorm van sport of stoeien.

Daarna kan er gekeken worden hoe je het tienercentrum in wilt richten. Het is daarbij de bedoeling dat de tieners het leuk en gezellig vinden in de ruimte die ze ter beschikking krijgen. Daarom is het belangrijk om hier de tieners enige zeggenschap in te geven.

Vooroordelen die leven onder de bevolking:

In een maatschappij als de onze zie je dat mensen vaak een vooroordeel hebben ten opzichte van anderen. Ook tieners hebben vaak een vooroordeel naar volwassenen toe. Enkele vooroordelen die besproken dienen te worden voordat men een tienercentrum gaat beginnen zijn:

“Tieners zijn per definitie vervelend, ze vernielen alles en er valt niet met ze te praten”
“De jeugd van tegenwoordig!!!”
“Volwassenen begrijpen ons niet, wij mogen niets en worden altijd weggestuurd”
“Ook al hebben we het niet gedaan, wij krijgen overal de schuld van.”
“De jeugd heeft het gedaan”
“Door de hangjeugd is het gevaarlijk op straat”

De invloed van de media is groot, vaak zie je vooroordelen in de media zoals “alle jeugd is slecht en hangjongeren zijn gevaarlijke criminelen waar iedereen bang voor moet zijn”. De media maken "interessante" onderwerpen, ze maken de keus om alleen datgene te laten zien wat voor hen het meeste geld oplevert. Dus de goede dingen laten ze vaak niet zien, het is alleen nieuws als het slecht nieuws is lijkt het. De kans dat je aangevallen wordt door een jongere is klein, als je jongeren met respect bejegent dan is de kans op agressie minimaal. Stel dat een tiener een volwassene respectloos behandelt, dan reageert de volwassene boos, en met recht. De tieners die respectloos behandeld worden, worden net als u, ook boos en daar hebben ze dan ook genoeg redenen voor.

De vooroordelen krijgt men vaak doordat een klein percentage van de groepen in de fout gaat. Het is daarom belangrijk om dit gegeven duidelijk uit te leggen aan de diverse groeperingen, het zal een hele klus zijn om deze vooroordelen bij veel mensen weg te nemen. Laat zowel tieners als volwassenen samen met elkaar praten, misschien is het wel een goed idee om de bevolking (inclusief tieners) mee te laten helpen met de realisatie van een tienercentrum. Daarnaast zal men uitgebreid informatie kunnen geven over de doelstelling van dit tienercentrum.

Enquête:

Als het idee tieneropvang gestalte heeft gekregen is het verstandig om te polsen of datgene wat is afgesproken ook werkelijk de wens is van de diverse groepen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat de ouders de entree te duur vinden omdat ze vinden dat dit een maatschappelijke taak is waar ouders recht op hebben. Tieners hebben vaak niet veel geld om te spenderen en wat ze te besteden hebben willen ze uitgeven in groepsverband zoals “iedereen heeft een mobieltje dus ik ook” of zijn ze hun geld kwijt aan kleding en benzine voor de brommer (wat erg belangrijk is als ze bij een groep willen horen). Ik wil hiermee zeggen dat het zeker de moeite waard is om uit te zoeken hoe iedereen tegen het idee tieneropvang aan kijkt. Men kan hiervoor een enquête houden onder de doelgroepen.

Een enquête heeft een tweezijdig doel n.l:

1. Het onderzoeken wat de wensen zijn van de doelgroep.

2. Als je een onderzoek doet moet je naar de mensen toe, zodat je de tieneropvang bij veel mensen zowel ouders en tieners onder de aandacht kunt brengen. Dus het heeft ook een wervend karakter.

Een voorbeeld van een enquête kunt u vinden in de bijlagen die u kosteloos kunt downloaden als u klikt in het op Downloads. Deze enquête is gebruikt in de praktijk bij tienercentrum Tien-inn ( deze is in samenwerking met Marcel F.M.Strolenberg tot stand gekomen).

Een tienerwerker zag aan de ogen van de tieners dat ze iets van plan waren, waardoor deze tienerwerker extra oplettend was. Op een gegeven moment betrapte ze de tieners op het bekijken van porno op de computer, waarop een tiener zei: “Heb je ogen in je rug? Je ziet ook álles!”

Tot slot:

Een goed begin is het halve werk is een spreekwoordelijk gezegde wat voor iedereen geld die met de tieneropvang te maken heeft. We hebben gezien dat het belangrijk is voordat je een tienercentrum begint om te kijken wat ouders, tieners en maatschappij willen. Verder hebben we gezien dat tieners iemand nodig hebben die toezicht houd, die ze kan corrigeren en ze kan leiden naar volwassenheid.

Het is zeer de moeite waard om samen te werken met diverse instanties zoals voortgezet onderwijs, jeugdhulpverlening, jongerenwerk enz. Verder zul je doelgroepen voor ogen moeten hebben en een doelstelling die je wilt bereiken. Ook de Internationale Rechten van het Kind zullen mee moeten wegen bij het plan dat gemaakt wordt.

Nadat alles goed is uitgedacht kan er een plan van aanpak opgesteld worden. De vooroordelen zullen zo veel mogelijk besproken worden door de diverse groeperingen en als laatste zul je moeten weten of het plan dat je hebt uitgewerkt ook in de praktijk zal werken.

Tieneropvang mag geen sluitpost worden van de gemeentelijke begroting, tieners hebben recht op meer.

In een tienercentrum werken normaliter tienerwerkers en/of jongerenwerkers. Het is een hele klus voor deze mensen om het iedereen naar de zin te maken, een onmogelijke opdracht, maar wel een uitgangspunt om mee te nemen als doel dat zoveel mogelijk moet worden nagestreefd.

© Copyright 2019 Wilma Verhagen - All Rights Reserved