how to develop your own website

Tieneropvang

een nieuw concept

De keuze van goed personeel

In dit hoofdstuk ga ik het hebben over de opleiding van de tienerwerker en welke eigenschappen deze tienerwerker zou moeten bezitten om een optimale tieneropvang te realiseren. Verder praat ik over de samenwerking van leidinggevende en tienerwerkers en het belang hiervan. Ik ga uitleggen hoe in de organisatie samengewerkt kan worden door middel van de tevredenheidscirkel. Er wordt een klein voorbeeld gegeven over hoe je mensen kunt motiveren en vervolgens geef ik een voorbeeld hoe je personeel kunt werven en contacten kunt maken op een grote beurs.

De opleiding van een tienerwerker

Ik heb in de tijd dat ik tienerwerker was ervaren dat tieners een tienerwerker nodig hebben die een opvoeder moet kunnen zijn. Een opvoeder van jongeren die geen kind meer zijn, maar ook geen volwassene. De tieners hebben nog hard begeleiding nodig van een volwassene.

Een tienerwerker met een opleiding met een pedagogische grondslag. Deze mensen hebben de kennis om naar kinderen te kijken en ze op de juiste manier aan te sturen. Het idee dat tienerwerkers niet op hoeven te voeden d.w.z. niet méér hoeven te zeggen als “voeten van de bank” of “zit toch eens stil” is volgens mij verleden tijd. Tienerwerkers moeten wel degelijk op kunnen voeden.

Bijna iedere professional heeft op een bepaalde manier een opleiding genoten en willen ook op die manier in de praktijk werken. De praktijk in de tieneropvang is echter zeer veranderlijk en de behoeftes zijn zeker niet altijd hetzelfde. De tienerwerker zal daarom zeer flexibel moeten zijn en met de tijd mee moeten gaan en dat vraagt aanpassing.

Welke eigenschappen zou een tienerwerker moeten hebben?

Als je een goede tienerwerker wilt aanstellen dan zal deze aan de volgende eigenschappen moeten voldoen:

- De tienerwerker moet een affiniteit bezitten met jongeren van 10 t/m 17 jaar en vanuit deze tieners kunnen denken en handelen.

- De tienerwerker moet op -HBO werk- en denkniveau kunnen werken met aan de opleiding gekoppelt het diploma EHBO of bedrijfshulpverlener. Hij/zij moet verschillende opvoedingsmethoden kunnen gebruiken en adviseren.

- De tienerwerker moet sociale vaardigheden hebben en humor en tact bezitten

- De tienerwerker moet enthousiast zijn

- De tienerwerker moet in staat zijn om samen te werken en te denken

- De tienerwerker moet organisatietalent bezitten

- De tienerwerker moet stressbestendig zijn

Wat wordt geacht dat de tienerwerker verder nog moet kunnen?

- De tienerwerker wordt geacht verantwoordelijk te zijn voor de opvang van een groep jongeren in de leeftijd van 10 t/m 17 jaar. Hij/zij moet verantwoordelijk kunnen zijn voor de jongeren binnen de tieneropvang.

- De tienerwerker wordt geacht verantwoordelijk te zijn voor de agogische en pedagogische begeleiding van de tieners. Hij/zij wordt geacht te werken vanuit een warme en pedagogische werkrelatie. Ook wordt hij/zij geacht actief deel te nemen aan de ontwikkeling en bijsturing van het pedagogisch beleid.

- De tienerwerker wordt geacht verantwoordelijk te zijn voor het beheer en toezicht van het tienercentrum en zorg te dragen voor de inrichting van de ontspannings- en leefruimten en vervangt indien nodig inventaris en spelmateriaal. Hij/zij is (binnen vastgestelde kaders) beslissingen te nemen ten aanzien van de jongeren en de herinrichting van de leef- en ontspanningsruimten.

- De tienerwerker wordt geacht om zowel telefonisch als mondeling informatie over de tieneropvang te geven. Ook wordt de tienerwerker geacht een actieve rol in het werven van gebruikers te hebben.

- De tienerwerker wordt geacht een goed contact met de ouders te onderhouden.

- De tienerwerker wordt geacht in uitvoering betrokken te zijn bij het opbouwen en onderhouden van een samenwerkingsnetwerk voor de tieneropvang.

- De tienerwerker wordt geacht zich op de hoogte van de actuele ontwikkelingen in de tieneropvang te stellen.

- De tienerwerker wordt geacht in staat te zijn om gebruik te maken van ideeën, meningen en reacties van tieners ten behoeve van de ontwikkeling van nieuwe activiteiten en workshops.

 Het is belangrijk dat de tienerwerker met respect met de tieners omgaat en niet uit de hoogte doet. Hieronder zijn enkele regels die duidelijk maken wat belangrijk is in het omgaan met tieners.

- Als de tienerwerker moet straffen dan hoort hij/zij niet de hele persoon te straffen, alleen maar datgene wat er verkeerd gegaan is. Hij/zij zegt wat er fout is gegaan en benoemt dat. De tieners mogen niet te zwaar gestraft worden omdat dit averechts werkt (“ik heb het toch altijd gedaan, waarom zou ik het nu goed doen?”)

- De tienerwerker zorgt dat hij/zij rust uitstraalt zodat de tieners de situatie eerder kunnen overzien. Laat de tieners tot tien tellen.

- De tienerwerker kijkt eerst wat er aan de hand is alvorens te handelen (de boosheid van een tiener kan iets anders verbergen zoals frustratie over iets dat hem is aangedaan)

- De tienerwerker praat als “gelijke” met de tieners, maar bedenkt wel dat tieners nog geen volwassenen zijn, ze zijn nog steeds aan het leren

- De tienerwerker maakt van een mug geen olifant, een fout maken is menselijk, laat de tieners van hun fouten leren

- De tienerwerker laat tieners zelf nadenken over de gevolgen van hun handelen

- De tienerwerker laat tieners nadenken over mogelijke straf die ze verdient hebben bij een eventueel vergrijp

- De tienerwerker laat tieners meebeslissen

 Voor zover de jongeren nog niet volwassen gedrag vertonen is het de taak van de tienerwerker om de tieners hierin te steunen en te helpen om dit gedrag aan te leren.

Het leren van een opvoedingsmethode door tienerleidsters leidt niet altijd tot het toepassen van deze methode. Mijn ervaring is dat leidsters regelmatig na hun opleiding in het opvoedingspatroon van hun ouders terugvallen. Het zou goed zijn om deze methodes regelmatig terug te laten komen tijdens studiedagen. Vooral kinderen die “lastig” zijn worden regelmatig genegeerd omdat het niet leuk zou zijn voor de tienerleidster om daar mee om te gaan. Juist deze kinderen vragen aandacht en omdat ze die niet of op de verkeerde manier krijgen zijn ze vaak lastig.

Als tienerwerker zou je ideeën kunnen overnemen van collega’s, dit kan een rijke bron van nieuwe activiteiten zijn. In dit vak kan het erg belangrijk zijn om nieuwe activiteiten te ontwikkelen. Tieners zijn onderhevig aan veranderingen: ze worden ouder, krijgen andere vrienden / vriendinnen, kijken andere tv programma’s, luisteren naar andere muziek, zijn erg gevoelig voor trends en modes. Tieners zitten in een zap cultuur. Het is van groot belang om nieuwe activiteiten te ontwikkelen en bij te blijven omdat je anders tieners kwijt raakt. Niets doen is in dit vak achteruitgang.

Respect voor elkaar is heel belangrijk in het leven en de tieners hebben daar ook recht op. Het is belangrijk dat de tienerleiding nooit uit de hoogte doet, het beste zou zijn dat de tienerwerker dezelfde regels naleeft als de tieners, hierdoor wordt de tienerwerker serieus genomen en luisteren de tieners beter. Het is belangrijk dat de tienerleiding de tieners vaardigheden bij brengt waardoor ze zelfstandig en zelfbewust kunnen leren zijn, breng de tieners genoeg eigenwaarde bij. De tienerleiding heeft daarom de taak te letten op afwijkend gedrag en als dit nodig is (als de tiener er last van ondervindt) meer sociale vaardigheden bij te brengen. De tienerleiding dient dus zelf deze eigenschappen te beheersen zodat hij/zij dit over kan brengen aan de tieners.

Een tienerwerker heeft vaak de rol van vertrouwenspersoon, op deze wijze kom je veel te weten over de tieners en kun je op de juiste manier participeren. Het is daarom van groot belang dat de tienerwerker betrouwbaar is en geen geheimen verklapt aan een ander.

De samenwerking van personeel

Een organisatie bestaat vaak uit een directeur, management, planners, salaris administratie, tienerwerkers schoonmaaksters enz. In dit verhaal zal ik het alleen hebben over leidinggevenden en tienerwerkers, dat maakt het gemakkelijker om over te praten. De leidinggevende maakt het mogelijk om snelle beslissingen te nemen die weer een weerklank hebben op de tienerwerkers. Soms moeten er snelle beslissingen genomen worden omdat de situatie snel verandert of dat er een probleem is gerezen waardoor dit nodig is. Bij een goede samenwerking van alle lagen van de organisatie valt of staat een tieneropvang. Het is daarom van belang dat in alle lagen betrokkenheid bestaat.

De leidinggevenden zorgen voor de voorwaarden waaronder gewerkt kan worden. Scheppen ze goede voorwaarden dan kunnen de tienerwerkers goed hun werk doen.

Goede voorwaarden scheppen kan zorgen voor optimale werkomstandigheden wat weer zorgt voor tevreden tienerwerkers en impliceert dat er goed werk wordt geleverd wat ertoe leidt dat de klant tevreden is. Klanttevredenheid zorgt ervoor dat er vaste klanten zijn wat impliceert dat er positieve reclame gemaakt wordt en dus nieuwe klanten lokt.

 De tevredenheidscirkel

Het lijkt vanzelfsprekend, maar ik heb tijdens conferenties regelmatig gehoord dat het vaak bij de samenwerking tienerwerker en leidinggevende schort waardoor er verschillende projecten tieneropvang mislukten. Er werd niet goed naar elkaar geluisterd, met andere woorden, het is erg belangrijk dat men naar elkaars argumenten luistert. De tienerwerker zal naar de wensen en behoeftes van de tieners moeten luisteren, de leidinggevende zal naar de argumenten van de tienerwerker moeten luisteren en daarop moeten participeren en beleid uitstippelen. De tienerwerker zal op haar beurt weer moeten luisteren naar de argumenten van de leidinggevende om zo tot een goede samenwerking te komen en een optimaal klimaat te scheppen voor de tieners. Met andere woorden een goede samenwerking is een vereiste om een goedlopende tieneropvang te bewerkstelligen.

Om inzicht te geven over hoe je in het algemeen kunt werken, zodat je genoeg tieners binnen krijgt, heb ik een tevredenheidscirkel ontwikkeld. Dit systeem omvat leidinggevenden en tienerleiding. Als er ergens in de organisatie onrust is kan men op de werkvloer niet goed werken. In het belang van de organisatie werkt de cyclus alleen als iedereen mee werkt, van de directeur tot de tienerwerkers. Het is de bedoeling dat de cyclus steeds opnieuw doorlopen wordt en niet stopt.

Stilstand is achteruitgang


De tevredenheidscirkel is een middel om het proces te leren begrijpen. Als er een schakel uitvalt dan zakt het hele kaartenhuis in elkaar. In een optimale situatie blijft de cyclus dóórlopen.

Dit systeem is niet onfeilbaar, maar een goed instrument om te gebruiken, om aan te geven dat de hele organisatie soepel moet lopen wil men een maximaal resultaat bereiken.

De tevredenheidscirkel is een eenvoudig schema, maar de eenvoud ervan maakt wel duidelijk wat bedoelt wordt. Men begint de cirkel altijd bovenaan en gaat met de klok mee.

De positieve cirkel

Beschrijving van de cirkel:

 

De tieners vervelen zich, de activiteiten passen op dat moment niet bij de vraag van de jongeren.
Als de tienerwerker actie onderneemt en nieuwe activiteiten ontwikkeld zijn de tieners en daardoor ook de tienerwerkers tevreden, dit heeft een positieve invloed op de sfeer.
Als de sfeer goed is (omdat de tieners en tienerwerkers tevreden zijn) heeft dat een positief effect op de tieners en hun ouders.
Als de tieners en hun ouders tevreden zijn willen ze dat overbrengen naar potentiële nieuwe klanten door mond op mond reclame.
Als er nieuwe klanten komen heeft dat tot gevolg dat er meer budget is.
Als er meer budget is kan de leidinggevende betere voorwaarden scheppen zodat het werk beter en leuker wordt.
Doordat de voorwaarden om te werken zijn verbeterd is ook de sfeer verbeterd. De leidinggevenden en tienerwerkers zijn tevreden over het resultaat.
Als de sfeer goed is, zijn de tienerwerkers gemotiveerd om de ouders en tieners tevreden te houden.
Er is altijd opnieuw een moment dat tieners zich zullen gaan vervelen en dus begint de cirkel opnieuw.

Maar als het nu fout gaat, de tienerwerkers zijn niet gemotiveerd of de leidinggevende heeft geen goed zicht op welk beleid ontwikkeld moet worden zodat klanten weglopen en er niet genoeg nieuwe klanten komen. Hoe kun je dat in een eenvoudig schema vatten?

Hieronder is te zien wat er gebeurt als een gedeelte van de organisatie niet goed werkt:

De negatieve cirkel
Beschrijving van de negatieve cirkel:

De tieners vervelen zich, de activiteiten passen op dat moment niet bij de vraag van de tieners.
Als de tienerwerkers geen actie ondernemen en er komen geen nieuwe activiteiten dan worden de tieners lastig.
Als de tieners die zich vervelen andere tieners en personeel lastig vallen dan wordt de sfeer negatief beïnvloed, de tienerwerkers en de tieners gaan mopperen.
Als er een slechte sfeer is op de tieneropvang zullen de tieners en hun ouders negatieve reclame maken.
Als er negatieve mond op mond reclame is houden andere ouders hun tiener van de tieneropvang en komen er geen nieuwe klanten bij.
Als er weinig klanten zijn, is er weinig budget.
Als er niet genoeg budget is kan er niet zoveel gedaan worden voor personeel en tieners. Als de leidinggevende niet tevreden is omdat er steeds minder geld binnenkomt dan wordt er beknibbeld aan het budget en zijn er minder goede voorwaarden.
Minder goede voorwaarden betekent dat de sfeer verslechtert waardoor het personeel minder gemotiveerd is.
Als het personeel minder gemotiveerd is zullen ze ook minder geneigd zijn om hun werk goed te doen en zullen de tieners zich eerder vervelen, en hiermee zijn we weer aan het begin van de cirkel beland
Met bovenstaande wil ik aantonen dat het belangrijk is goed samen te werken in de organisatie. Als er geen goede samenwerking is dan kan er een negatieve spiraal ontstaan zoals ik heb laten zien in de negatieve cirkel.

Hoe kun je mensen motiveren om veranderingen door te voeren?

Er zullen altijd wel mensen in de organisatie zijn die bang zijn voor veranderingen, juist om deze mensen te activeren heb ik de volgende tips:

- Kijk wat de competenties van deze mensen zijn, maak daar gebruik van.

- Door mensen zachtjes aan nieuwe situaties te laten wennen en duidelijk het nut uit te leggen heb je kans dat deze mensen in actie komen.

- Meestal krijgen deze mensen commentaar voor dingen waar ze niet goed in zijn, motiveer ze daarom om ze te complimenteren als het wel goed gaat.

Als het personeel de goede begeleiding krijgt en wordt ingewerkt in dingen waar ze niet zo goed in zijn is de leidinggevende, tienerwerkers en daardoor ook de klant tevreden. Dit vormt dan een win, win, win situatie

Op een dag stond de radio aan die het lied “Where is the love” van Black Eyed Peace speelde. Vóór een tienerwerker stond een, bij een hanggroep horende, tiener met uitgestrekte armen en naar de tienerwerker toe kijkend, met pretlichtjes in zijn ogen, mee te zingen.

Werving van personeel op een grote beurs

Je kunt mensen werven door middel van een vacature, maar er is ook een mogelijkheid om personeel te werven op een beurs zoals de Kindvak Beurs. Als je wilt werven via een stand op een beurs zul je op een aantal dingen moeten letten:

- Ben representatief en straal enthousiasme uit

- Altijd vriendelijk en geduldig zijn naar passerende beursbezoekers.

- Probeer de beursbezoekers naar jouw stand te lokken, dat kan door ze aan te spreken als de bezoekers langskomen.

- Niet eten op de stand, ga ergens eten waar het niet opvalt en laat je even vervangen.

- Ga niet te veel zitten, anders wordt er gedacht dat je het niet belangrijk vindt om bezoekers te woord te staan. Als je rond loopt en diverse mensen aanspreekt nodigt dat uit om informatie te vragen, je komt over als iemand die weet waar het over gaat. Laat je zien!!!

- Ben expert in je vak zodat je op iedere vraag een antwoord hebt of snel op kunt zoeken.

- Behandel iedereen met respect, ook mensen waarvan je vermoedt dat die alleen komen kijken, je maakt op deze manier nieuwe contacten die je eventueel in de toekomst kunt gebruiken. Ook een student kan iemand zijn die in de toekomst veel voor je kan betekenen.

- Doe niet uit de hoogte, straal uit waarvoor je staat, je staat voor de tieneropvang. (gezellig en vertrouwd)

- Weet welk doel je nastreeft. Waarom sta je op deze beurs?

Tot slot:

Het is noodzakelijk dat er goed personeel is in de tieneropvang, personeel dat de goede opleiding heeft met de juiste kwaliteiten. Verder is het in een organisatie belangrijk om goed samen te werken zodat de tieneropvang een succes kan worden. Zorg daarom voor gemotiveerd personeel, van directeur tot tienerwerker. Het is niet de eerste keer dat de tieneropvang moet stoppen omdat een van de personeelsleden niet gemotiveerd is.

© Copyright 2019 Wilma Verhagen - All Rights Reserved