bootstrap website templates

Tieneropvang

een nieuw concept

Inleiding

Van 2000 tot 2004 heb ik in een tienercentrum gewerkt dat (omdat het om een nieuw project ging in Nederland) gesubsidieerd werd door het ministerie van VWS. Naar aanleiding van het einde van dit project kreeg ik het idee om mijn ideeën over een, op een nieuwe leest gestoelde tieneropvang op papier te zetten. Voorts wil ik met deze website een aanzet geven om verder onderzoek te doen naar de behoeftes en hulp die tieners nodig hebben om op een zo goed mogelijke manier volwassen te kunnen worden.

Ik heb me vaak de vraag gesteld “waarom zijn de tieners zoals ze zijn” en ben tot de conclusie gekomen dat het kinderen zijn die volwassen proberen te worden. Ze hebben vaak dezelfde trekken als jongere kinderen en willen als volwassenen behandeld worden. Ze hebben nog steeds de behoefte om te stoeien en te spelen, maar het heet nu anders. De tieners hebben nog iemand nodig die zich over hen ontfermt en die echt geïnteresseerd is in hun doen en laten.

De tieners kunnen een mooie onbezorgde tijd hebben, maar ook een zeer moeilijke tijd, ze worden lang niet altijd begrepen. De jongeren kunnen kleine en grote problemen hebben, of dit door thuis, school of de maatschappij komt, ze kunnen er heel erg mee zitten. Het is soms zó ernstig dat er tieners zijn die in een depressie geraken en denken aan zelfmoord. Ik heb dit boek geschreven als een pleidooi om meer aandacht te vragen voor deze jongeren.

In de tijd dat ik tienerwerker was heb ik veel genoten van de tieners, er is geen dag geweest dat ik ze moe was. Toen ik tienerwerker was heb ik mezelf vaak afgevraagd waarom ik zo graag in een tienercentrum werkte. Ik vroeg mezelf af wat ik zelf het aller belangrijkste vond in dit vak en kwam tot de volgende conclusie: Ik wil graag tieners opvoeden, zodanig, dat deze zelfstandig en zelfverzekerd in de maatschappij kunnen staan, in de hoop dat ze gelukkig zullen worden. Toen ik mezelf de vraag stelde hoe ik dat wilde bereiken dacht ik: Door de tieners het gevoel te geven van veiligheid en geborgenheid. Zodat de tieners hun fouten en tekortkomingen onder ogen durven zien en dat ook toe durven geven en ervan leren.

Ik heb geprobeerd om de tieners een aanzet te geven om nieuwe vaardigheden, die ze nodig hebben om volwassen te worden, aan te geven en heel vaak gaat het in de zin van twee stappen vooruit en een achteruit. Altijd maar proberen en als het niet lukt dan weer opnieuw proberen tot het wel lukt zoals de filosoof Carl Popper eens aangaf “trial and error”. Als de tieners de ene vaardigheid onder de knie hebben kunnen ze die iedere keer zelfstandig uitvoeren en kunnen ze weer nieuwe vaardigheden proberen. Het is een levenslang leerproces waar de tieners heel veel plezier van kunnen hebben.

Omdat de onderwerpen zoals mishandeling en verwaarlozing zelden of nooit in een standaard boek over tieneropvang voorkomen besteed ik hier extra aandacht aan deze speciale omstandigheden. Dit fenomeen is echter een veelvoorkomend euvel waar, naar ik vind, meer aandacht aan besteed dient te worden. Je kunt veel voorkomen en verbeteren voor tieners in zulke situaties door de manier waarop je met deze kinderen om gaat. Het omgaan met deze tieners gaat eigenlijk hetzelfde als voor tieners die een goede opvoeding hebben gehad, veel positieve aandacht en een schouderklopje als ze dat verdienen.

Ik wil met dit boek een discussie teweeg brengen over de manier waarop tieneropvang verbeterd kan worden. Ik heb het idee dat de oude opvattingen over tieneropvang niet afdoende zijn, ze doen geen recht aan de tieners en volgens de internationale rechten van het kind hebben tieners zelfs het recht op een betere opvang.

Deze website is hier en daar gelardeerd met (beroemde) uitspraken, krantenartikelen een gedicht van een tiener. Voorts staan in dit boek verschillende voorbeelden uit de praktijk. De namen van de tieners die op deze website voorkomen zijn veranderd in verbant met hun privacy.

Dit hele "internetboek" inclusief de bijlagen kunt u kosteloos downloaden op deze website, klik hiervoor op Downbloads.

Alles waar je echt van houdt
Zal je warmte blijven geven
Of geworde wat je wou
Het blijft altijd een deel van jou
En een stuk van je leven
Dennis (tiener)

Als laatste wil ik me bij voorbaat excuseren voor eventuele taalfouten, wetende dat ik dyslectisch ben en daardoor taalfouten maak.

Wilma Verhagen

© Copyright 2019 Wilma Verhagen - All Rights Reserved